תקנון לשימוש באתר פרקטיקה דיגיטל https://practika-digital.co.il/

אתר הקורסים הדיגיטליים פותח על ידי חב’ פרקטיקה –  בית הספר לפרקטיקה משפטית בע”מ  ( להלן – “בית הספר“) שכתובתו: מרכז עזריאלי – המגדל העגול קומה 35 ת”א

כללי
1.             מטעמי נוחות בלבד התקנון נוקט בלשון זכר יחיד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד ולרבים.
2.             השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. אם אינך מסכים אז אל תעשה שימוש באתר זה.
3.             הזמנת קורס באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4.             הנהלת בית הספר רשאית לעדכן את תנאיי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.
5.             ‘סביבת הקורסים’ היא סביבה מתוקשבת הכוללת קורסים וירטואליים (להלן – התכנים). הסביבה מאפשרת שימוש וצפייה בתכנים בלבד.
6.             המשתתף רוכש זכות שימוש לצפייה בקורס לזמן מוגבל והכל כמפורט בהמשך.
7.             הקורסים הווירטואליים בסביבה מיועדים להשתתפות פעילה של הנרשמים, ומאפשרים למרצה באולם לנהל את התכנים, להוסיף, לערוך ולהסתיר כל תוכן הקיים בקורס.
8.             סעיפי התקנון שלהלן מתייחסים לכל התכנים המוצעים בקורסים ובמארזי התוכן, ובכלל זה, בין היתר, לאופן השימוש ולאופי ההתקשרות עם מי שרוכש זכות שימוש לצפייה בקורס. 
9.             בית הספר שומר לעצמו את הזכות להנפיק תעודה מקוונת למשתתף בקורס באם הדבר צוין מראש בפרסום לקורס, ובתנאי שהמשתתף עמד בתנאי הקורס הכוללים צפיה בכל קובצי הווידיאו.
10.         בית הספר שומר על הזכות להפיץ גם קובצי שמע ולא רק קובצי וידיאו. ככל שמדובר בקובצי שמע הדבר יצוין מראש בפרסום.
11.         על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

רכישת זכות שימוש לצפייה בקורס
12.         סביבת הקורסים מיועדת לעורכי דין בלבד  ולשימושם המקצועי בלבד לצורך לימוד והעשרה מקצועית.
13.         הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.
14.         רכישת זכות שימוש לצפייה  מתבצעת בעזרת עגלת הקניות.
15.         פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה.
16.         מרגע שבוצעה הקניה לא יינתן החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
17.         הנרשם בעזרת ‘קוד גישה’ אינו רשאי לעשות שימוש ב’קוד גישה’ השייך לאדם אחר.
18.         האחריות לקביעת  מחיר הקורס  היא של בית הספר. המחירים המצוינים באתר הינם כוללים מע”מ.
19.         לבית הספר הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתו.
20.         בית הספר שומר על זכותו להפסיק שיווק של קורס בכל עת, לשלול זכות רכישה של זכות צפיה בקורס, לחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתו.
21.         לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.

תנאי שימוש באתר
22.         השימוש בתוכני הקורסים (תמונות, טקסטים, מצגות, אנימציות, קובצי קול ווידאו, תרגול) הוא  אך ורק למטרות לימוד, הוראה, עיון ומחקר אישי, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ובכפוף לרכישת רישוי צפייה אישי (פרטי).
23.         השימוש בקורסים כפוף לרכישת זכות צפיה לתכנים הרצויים.
24.         תקופת הזכות לצפייה  לסביבת קורס נקבעת בהסכם הרכישה, ואם לא צוין אחרת הינה ל-90 ימים ממועד רכישת הקורס.
25.         זכות השימוש לצפייה  היא אישית ואינה ניתן להעברה, וזמן השימוש נגזר מחוזה הרכישה הפרטי.
26.         בכוונת בית הספר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת בית הספר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן בית הספר רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
27.         המשתמשים אינם מורשים לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש כדלקמן: 
  • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים הדיגיטליים.
  • אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של מטח בכתב ומראש.
  • אין לשבש או להפריע לשירות או לסביבה/תשתית, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לאתר או לתוכן הדיגיטלי.
  • אין לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להשיג גישה לתוכן הדיגיטלי.
  • אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.
 
זכויות יוצרים
28.         כל התכנים, העיצוב והתצוגה באתר זה מהווים קנין רוחני של בית הספר, או של צדדים שלישיים, ומוגנים על פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להוות עבירה פלילית.
29.         אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב ו/או המוקלט ו/או המצולם המועבר למשתתפי הקורסים.
30.         תכנים מכל סוג המפרים זכויות יוצרים, או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, יוסרו מיד  לפי שיקול דעתו של בית הספר.
31.         מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בית הספר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים בסביבה, בתכולתה ובשירותיה על פי הצרכים ושיקול הדעת הבלעדי שלו. שינויים מסוג זה עלולים להביא למחיקת ‘תכנים אישיים’ שיצרו המשתמשים בעריכת התוכן המקורי.
32.         למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בית הספר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.
33.         שינויים שיבוצעו על גבי תוכן הקורס המקורי בידי משתמשי הקצה יישמרו למשך תקופת המינוי ורק כל עוד זכות השימוש לצפייה בתוקף.

אבטחה
34.         אתר ההרשמה מאובטח באמצעות ssl ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכויים לחדירה ללא אישור למחשבי בית הספר. אך מטבע הדברים אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, בית הספר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

איסוף נתונים
35.         הנתונים באתר נמסרים על ידי המשתתף באופן יזום במסגרת ביצוע ההרשמה. עם הרישום לאתר המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לצרפו לרשימת הדיוור של בית הספר לשם קבלת חומר פרסומי/אחר מטעם בית הספר למייל שלו ו/או לטלפון הנייד שלו.
36.         לא תהא למשתתף כל טענה בגין שליחת ההודעות המוזכרת לעיל.
37.         הסרה מהדיוור ניתן לבצע אוטומטית עם קבלתה ו/או באמצעות פניה למייל של בית הספר כמופיע מטה.

אחריות מוגבלת
38.         מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ משפטי ו/או יעוץ כלשהו, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
39.         כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ.
40.         בית הספר והמרצים אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתכמות על מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.
41.         בית הספר, על כלל בעלי המניות שבו, מנהליו, עובדיו ומרציו, וצדדים שלישיים, פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור.
42.         מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של בית הספר בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי לבית הספר עבור השירות בתקופת המינוי.

אם נתקלתם בבעיה, או בשאלה, נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות מזכירות בית הספר 
בדואר האלקטרוני [email protected] או בטלפון: 03-7711777 .
לתמיכה הטכנית אתם מוזמנים לפנות לבית הספר לשלוח מייל ו/או להתקשר לטלפון. 
שעות פעילות בית הספר הם בימים א-ה בשעות 09:00-17:00.