הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
500 ₪ כולל מע"מ

סילבוס:
חלק 1 – סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני

תשלומים במגזר העירוני וכיצד הם נקבעים: דח”ש , יובל חכירה, היוון במגזר העירוני, היוון בקרקעות לתעסוקה, דמי היתר לתוספת בניה,  דמי שינוי יעוד וניצול.
מרצה:  מר ארז כהן–יו”ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל לשעבר.

חלק 2– חוזי חכירה בקרקע עירונית והקנית הבעלות בקרקע עירונית להלכה ולמעשה

חלק א – חוזי חכירה בקרקע עירונית.
במפגש נעבור על חוזי חכירה בקרקע עירונית תוך מתן הדגשים חשובים.

חלק ב – הקנית הבעלות בבניה רוויה וצמודת קרקע  בהתאם להחלטת רמ”י.
בהרצאה זו יסקור המרצה את ההחלטות רמ”י בדבר הפיכת החכירה המהוונת לבעלות בקרקע עירונית 
והפרוצדורה הנדרשת לכך.
מרצה: עו”ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ”י

חשוב !