הכרת מבנה רמ”י, סוגי התשלומים השונים לרמ”י, הליכים מול רמ”י.