הכרת מבנה רמ”י, ופרוצדורה מול ממ”י – הרצאת מבוא – עו”ד דודו קוכמן

נושא הרצאה –   הכרת מבנה רמ”י, ופרוצדורה מול ממ”י – הרצאת מבוא

רקע היסטורי, מטרות רמ”י, הבסיס החוקי לפעילות רמ”י. חלוקת הבעלות בשטחי מדינה ישראל ושטחים בניהול רמ”י.
מבנה ארגוני רמ”י, החלטות המועצה, והקודקס החדש להחלטות  מועצת מקרקעי ישראל
מרצה: עו”ד דודו קוכמן – מזכ”ל האיחוד החקלאי